Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.29
— Мэшыкъуэ 2019 щ1алэгъуалэ форумым и ещанэ сменэм хэтхэм КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алък1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек я1ущ1ащ.
— КъБ-м и къэралыгъуэр щагъэлъап1эм ирихьэл1эу Налшык удз гъэгъахэм я фестиваль щек1уэк1ынущ.
— Хущхъуэр интернетк1э къыпхуэщэхунущ.
— Гъэ еджэгъуэщ1эм зыхуагъэхьэзыр. Псэпащ1э 1уэхугъуэхэр ирагъэк1уэк1.
— Псыхъуэхэр ягъэкъабзэ.
— Бжьыхьэ 2019 гъэлъэгъуэныгъэ къызэ1уахынущ.

Поделиться: