Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.09 15:37
— Л1ыхъужьыгъэм и дерс.
— Вертолетхэм 1уащхьэмахуэлъапэ гъэсэныгъэхэр щрагъэк1уэк1.
— «Нало Заур и фэеплъ усэхэр» Хьэ1упэ Джэбрэил.
— Дипломатия класс къызэ1уах.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: