Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.12 15:36
— Республиканы Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков республикалы правительствону таматалары ишчи тюбешиу бардыргъанды.
— Нальчикде кинофестиваль кесини ишин бошагъанды.
— Кавказ ючюн баргъан сермешле хорлам бла бошалгъанлы быйыл 75 жыл толады.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: