Радио КБР 15.00 bal — 2018.07.23 15:27
— КъМ-да аскер кючлени патриот-солуу паркы къураллыкъды.
— Геккиланы Солтан университетни проректоруну къуллугъуна салынганды.
— «Россейни инжиси Эльбрусду» деген аты бла сурат кёрмюч ётгенди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: