Радио КБР 15.00 bal — 2019.10.21
— Черек районда малкъар адабиятны мурдорун салгъан Мёчюланы Кязимни 160-жыллыгъын белгилегендиле.
— Студент эм школчу жаш тёлю Лермонтовну назмуларын окъугъандыла.
— Спорт жашаудан.

Поделиться: