Радио КБР 15.00 bal — 2018.07.11 15:22
— ДОСААФ –ла жаш тёлюню аскер-патриот сезимин ёсдюрюу ишлеге жууаплыдыла.
— Минги тауда аскерчилени эришиулери ётгенди.
— Зарамукъ Кардангушевни 100-жыллыгъына фестиваль боллукъду.
-Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: