Радио КБР 15.00 bal — 2019.04.15
— Правительствону башчысы Бахсанда кир-кипчикни айыргъан заводда болгъанды.
— КъМ къырал эл мюлк университетни устазлары субботник бардыргъандыла.
— Афган урушну ветеранларын майдалла бла саугъалагъандыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: