Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.21
— Казбек Коков Лескен районда къурулушлагъа къарагъанды.
— Кавказ къырал жолну Куба-таба элни тийресинде кёпюр хайырланыргъа берилгенди.
— Бу кюнледе Бабайланы Къуанчны хурметине дзюдодан эришиуле барадыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: