Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.19
— Ишчи жумуш бла РФ-ны ара айрыу комиссиясыны келечиси Евгений Колюшин келгенди.
— Хаджгъа баргъанланы 1-чи къаууму жыйышханды.
— Поликлиникала миллет проектге къошуллукъдула.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: