Радио КБР 15.00 bal — 2018.11.16
— Казбек Коков муслийманланы дин идарасыны оноучулары бла тюбешгенди.
— Диабет ауруугъа къажау акция ётгенди
— Мадина Мидованы хурметине эскериу ингир къураллыкъды.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: