Радио КБР 15.00 bal — 2018.11.09 15:36
— РФ ич ишлерини министерствосу «Мени ата-анам полицияда ишлейдиле» деген ат бла сабий сурат чыгъармачылыкъ конкурс бардырады.
— Россейни къыбыла жаныны аскер округуну авиация бёлюмюню 30 вертолётуну экипажы бу кюнледе аскер юйрениуле бардырадыла.
— Ноябрьни 20-сы сабийлеге право жаны бла болушлукъ этиуню Битеуроссей кюнюдю.
— Зольск районну полициячылары ёлген тенглерин эсгергендиле.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: