Радио КБР 13.00 kab — 2019.03.15
— Мутко Виталийрэ К1уэк1уэ Казбекрэ Мэзкуу щызэ1ущ1ащ.
— МГУ-мрэ КъБКъУ-мрэ зэдэлэжьэнущ.
— Адыгэ тхыбзэм и махуэр зэрагэлъэп1ам теухуауэ.
— Ласицкене Мария дунейпсом щынэхъыф1щ.

Поделиться: