Радио КБР 13.00 kab — 2019.02.14
— Сочи щек1уэк1 урысейпсо инвестицэ форумым КъБ-м и л1ык1уэхэри хэтщ.
— «Ленинцы» мэкъумэш 1уэхущ1ап1эм и лэжьак1уэхэм къэрал дэмыгъэхэр хуагъэфэщащ.
— Лэжьак1уэ 1эщ1агъэхэмк1э урысей зэпеуэ ещанэу ек1уэк1ынущ.
— Нобэ тхылъ тыным и дунейпсо махуэщ.

Поделиться: