Радио КБР 13.00 kab — 2018.11.09 13:29
— Л1ыхъужьыгъэм и дерс.
— Вертолетхэм 1уащхьэмахуэлъапэ гъэсэныгъэхэр щрагъэк1уэк1.
— Курп-Ипщэ псы зрик1уэ бжьэмийхэр щызрахъуэк1ащ.
— Кадетхэм тхьэры1уэ ят.
— Дипломатия класс къызэ1уах.

Поделиться: