Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.18 13:27
— КъБ Парламентым сабий зи1э унагъуэхэм ядэ1эпыкъуным щытепсэлъыхьащ.
— Школак1уэхэр КъБКъУм-м щыхьэщ1ащ.
— Удз гъуар хуэсакъыу гъэсыпхъэщ.
— ВЛКСМ-р илъэсищэ зэрырикъур Налшыч щагъэлъэп1энущ.

Поделиться: