Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.11 13:24
-«Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» предприятием «1уащхьэмахуэ», «Архъыз», «Ведучи» курортхэм спорт-турист комплексхэр къыщызэригъэпэщыну и мурадщ.
-КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек я пашэу КъБ-м къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ «Дыщэ бжьыхьэ» гъэлъэгъуэныгъэм.
-Дыгулыбгъуей жылагъуэм дэс л1акъуэу 120-м щыщхэр хэту мэлажьэ а къуажэм и нэхъыжьхэм я Советыр. (Аруан Анатолий — Дыгулыбгъуей жылагъуэм и нэхъыжьыф1хэм я Советым и тхьэмадэ).
-Уз зэрыц1алэхэм узэрыпэщ1этыным теухуа щ1ыналъэ щ1эныгъэ-практикэ конференц пщэдей КъБКъУ-м щек1уэк1ынущ.

Поделиться: