Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.10 13:27
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1э ек1уэк1ащ.
— «Кавказ зыгъэпсэхуп1эхэр» 1уэхущ1ап1эмрэ Урысейм сноубордымк1э федерацэмрэ зэгуры1уэныгъэ зращ1ыл1ащ.
— Русгидром 1уащхьэмахуэлъапэ экология лъагъуэ къыщызэ1уех.
— «Дыщафэ бжьыхьэ» урысейпсо мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэм КъБ-м и л1ык1уэхэр хэтщ.
— КъБКъУ-м къэрал зыбжанэм я л1ык1уэхэр хэту щ1эныгъэ конференц щок1уэк1.

Поделиться: