Радио КБР 13.00 kab — 2018.09.25 13:33
— Мы махуэхэм КъБКъУ-м щок1уэк1 Германиемрэ Урысеймрэ я егъэджэныгъэ системэм щытепсэлъыхь семинар.
-«Шынагъуэншагъэм и мазэ» 1уэхугъуэр йок1уэк1.
— РСФСР-м и ц1ыхубэ артист Пщыхьэщ1э Мухьэжыр нобэ къыщалъхуа махуэщ.
— КъБ-м и Жылагъуэ Палатэм и аппаратым и унафэщ1у ягъэуващ Дьяченко Аннэ.
— Мэкъумэш хъыбар.

Поделиться: