Радио КБР 13.00 kab — 2018.09.19 13:27
— Дунейпсо Адыгэ Хасэм и е 12-нэ конгресс нобэ зэхыхьащ.
— Адыгэхэм я махуэр гъэлъэп1эным хуэгъэза 1уэхугъуэхэр ди республикэм щызэхэтщ.
— Бжьыхьэ-щ1ымахуэ гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм электрокъарур зыблэу къыхэмык1ыу ц1ыхухэм къа1эрыхьэн папщ1э лэжьыгъэхэр ирагъэк1уэк1 МРСК-м и къудамэу КъБ-м щы1эм и лэжьак1уэхэм.
-Кавказ Ищхъэрэм и щэнхабзэр, и гъуазджэр утыку къыщрахьэну фестиваль сентябрым и 22-23 махуэхэм Мэзкуу щызэхэтынущ.

Поделиться: