Радио КБР 13.00 kab — 2018.07.11 13:29
-КъБ-м туризм, санаторий-курорт и лъэныкъуэк1э и1э зэф1эк1ыр мы тхьэмахуэм Тула щагъэлъэгъуэнущ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ артист, Хэку зауэшхуэм хэта, тхак1уэ, драматург, этнограф Къардэнгъущ1 Зэрамыку мы гъэм илъэси 100 зэрыхъум теухуа фестиваль Налшык щек1уэк1ынущ.
-«Дзэлыкъуэ районым 2018-22 гъэхэм къалэхэр зэ1узэпэщ щ1ыным» теухуа муниципальнэ программэ къыщыхалъхьащ.
— Май районым и санитар щытык1эм а щ1ып1э администрацэм гулъытэ хэха хуещ1.

Поделиться: