Радио КБР 13.00 kab — 2017.11.10 13:33
— Хабзэхъу органхэм и лэжьак1уэхэм я махуэр ягъэлъап1э.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий Бахъсэн къалэ округым лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ.
— Мэзкуу щыщ дайверыр Гуэл щхъуант1эм щагъуэтыжкъым.
— Нарткъалэ къыщыхъуа гъуэгу насыпыншагъэм зы ц1ыху щиук1ащ.
— Налоговэ инспекцэм бжэ зэ1ухам и махуэ ирегъэк1уэк1.
— Аэропортым и рекорд — ц1ыху мин 203.

Поделиться: