Радио КБР 13.00 kab — 2017.11.06 13:28
— Ц1ыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр республикэм и муниципальнэ район, къалэ округхэм щагъэлъэп1ащ.
— Ц1ыхубэ зэкъуэтыныгъэм теухуа махуэшхуэ зэхыхьэм хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— Ц1ыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр щагъэлъап1эм ирихьэл1эу Шэджэм районым хыхьэ Лашынкъей жылагъуэм дэт езанэ курыт еджап1эм и пщ1ант1эм футбол щыджэгу губгъуэрэ къыздежэк1ын лъагъуэрэ къыщызэ1уахащ. (Тхьэзэплъыж Мухьэмэд — полицэм и полковник).
-1уащхьэмахуэ лъапэ бгы лыжэ лъэхъэнэр къыщызэ1уахащ.

Поделиться: