Радио КБР 13.00 kab — 2017.09.21 13:36
— Адыгэм и махуэм къыдэк1уэу адыгэш лъэпкъым и махуэри ягъэлъэп1ащ. (Лосэн Тимур).
— Бахъсэн лъэпкъ пщ1ант1эхэр щагъэуващ.
— Наркотик илъыу яубыдащ.
— дэфтэр нэпц1хэр медицинэ 1уэхущ1ап1эхэм ят.
— фермерым Минсельхозыр къигъэпц1ащ.

Поделиться: