Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.22
— Урысейм и ныпым и махуэр нобэ ягъэлъап1э.
— Абхъаз зауэм и ветеранхэр зыхуашэсащ.
— Школхэр гъэ еджэгъуэщ1эм поплъэ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: