Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.16
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1эм щытепсэлъыхьащ республикэ бюджетыр мы гъэм и япэ илъэс ныкъуэм зэрагъэзэщ1ар.
— «Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къызэрыщыгъэлъэгъуар» проектым ипкъ итк1э къэрал зэхуаку гъэмахуэ школ КъБКъУ-м нобэ къыщызэ1уахащ.
— МЧС-м и къегъэлак1уэхэр туристхэм ядэ1эпыкъуащ.

Поделиться: