Радио КБР 13.00 bal — 2018.10.11 13:22
— Республиканы башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков жаш тёлюню ишлерини жаны бла федерал агентствону башчысы Александр Бугаев бла тюбешгенди.
— Элледе автомобиль жолланы болумлары сюзюлгендиле.
— 2018-жай солуу кезиуню эсеплери чыгъарылгъандыла.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: