Радио КБР 13.00 bal — 2018.08.10 13:22
— Президент Машука къатышханланы алгъышлагъанды.
— Росгвардияны аскерчилерин энишге тюшюрюрге кюнню халы чырмау салады.
— Тыш къыраллы журналистле Кавказ бла шагъырейленедиле.
— Жер- жерледен билдириуле…

Поделиться: