Радио КБР 13.00 bal — 2018.07.11 13:27
— Энчи комиссия таулада болумну тинтгенди.
— КъМ-ны турист обьектлери Тулада кёрмючге къатышадыла
— Полициячыла Зольск районда солуу лагерьде болгъандыла.
-Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: