Радио КБР 13.00 bal — 2018.06.19 13:22
— Терроризмге къажау миллет комитетини жыйылыуу болгъанды.
— Музыка-кадет корпусха окъуучуланы сайлау башланганды.
— Тюменланы Мусса кюмюш майдалны къытханды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: