Радио КБР 13.00 bal — 2018.02.09
— Карелия бла байламлыкъ жюрютюллюкдю
— Нальчикге медицинада белгили алимле жыйылгъандыла.
— «Заман» газетни журналисти битеуроссей конкурсда хорлагъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: