Радио КБР 13.00 bal — 2018.02.07
— Нальчикде травматологланы регионла аралы конференциялары боллукъду.
— 11-чи классланы окъуучуларына орус тилден республикалы олимпиада ётгенди.
— Элли урунганла жаз башы сабан ишлеге хазырдыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: