Радио КБР 13.00 bal – 2019.08.22
— МЧС- айырыу участкаланы тинтеди.
— Бюгюн Россей байракъны кюнюдю.
— КъМ-ны къурулуш эм жол мюлк министерствосунда брифинг боллукъду
— Спортну юсюснден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: