Радио КБР 11.00 kab — 2018.09.25 11:29
— «Къунакъ-2018» и к1эм нэсащ.
— Гъуагу уасэр карточкэк1э пхуетынущ.
— 1уащхьэмахуэ лъапэ курортым куэдым къыхах.
— Кулиев Кайсын и тхылъыр къыхахащ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: