Радио КБР 11.00 kab — 2019.11.20
— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и Президиумым щагъэлъэпIащ КъБ-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ икIи и продюсер Жаклин Дианэ Моссрэ.
— Сабийхэм я хуитыныгъэм теухуа 1уэхугъуэхэр КъБ-м и районхэм нобэ щызэхэтынущ.

Поделиться: