Радио КБР 11.00 kab — 2019.02.14
— Сочи щек1уэк1 урысейпсо инвестицэ форумым КъБ-м и л1ык1уэхэри хэтщ.
— Бахъсэн къалэ и гъуэгухэр зыхуей хуэзэу зэрахьэнущ.
— Тырку къэралэгъуэм и университетымрэ КъБКъМУ-рэ зэдэлэжьэн я мурадщ.
— Нобэ тхылъ тыным и дунейпсо махуэщ.

Поделиться: