Радио КБР 11.00 bal — 2018.08.10 11:27
— Бюгюн Машук-жаш тёлю жыйылыу башланады.
— Росгвардияны аскерчилерин энишге тюшюрюрге кюнню халы чырмау салады.
— Нальчикни школларында окъуу жылгъа хырлыкъларына къарайдыла
— Жер- жерледен билдириуле…

Поделиться: