Радио КБР 11.00 bal — 2018.11.09 11:27
— Нальчикде Дивали байрамны белгилегендиле.
— Терк шахарны ара майданында тапландырыу ишле барадыла.
— МФЦ конкурсантлагъа болушурукъду.
— Элчилени суу бла жалчытхандыла.
— Жер жерледен билдириуле.
— Спорт жашаудан.

Поделиться: