Радио КБР 10.00 kab — 2018.05.28 10:25
— Хэку гъунапкъэ хъумэхэм я махуэщ.
— Библиотекэм и махуэмк1э лэжьак1уэхэм К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.
— Сабий кардиохирургхэр КъБ-м къэк1уэнущ.
— Котляровхэ я тхылъхэр урысейпсо финалым и 1ыхьэм нэсащ.
— спорт хъыбар.

Поделиться: