Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.17 10:31
— Налшык маф1эсыр къыщыхъуам куэдым я мылъку хисхьащ.
— Щ1акхъуэм я зэхэлъык1эр къапщытэ.
— Адыгэ къафэм теухуа тхылъ дунейм къытехьащ.
— Губгъуэ лэжьыгъэхэр щ1охуабжьэ.
— Гъуэгум фыщысакъ.

Поделиться: