Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.15
— Афган зауэм и ветеранхэр нобэ Налшыч щызэхуаос.
— Импортозамещение программэм ипкъ итк1э КъБм сом милардым нэблагъэ къы1эрыхьэнущ.
— Къалэ пщ1ант1эхэр нэхъ къабзэ хъунущ.
— Шуберт и музыкэ ныщхьэбэ къэ1унущ.

Поделиться: