Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.02 10:30
— Нобэ Сталинград деж щек1уэк1а зэхэуэ гуащ1эр зэриухрэ илъэс 75 мэхъу.
— Къэрал к1уэц1 туризмэр егъэф1эк1уэн программэр КъБ-м нэсу щагъэзэщ1ащ.
— КъБ-м школыщ1эхэр щаухуэнущ.
— Урысейм и пашэхэр зэпеуэр ик1эм нэсащ.
— Къэралым и Президентым папщ1э 1э щып1эт хъуну 1уэхущ1ап1эу КъБ-м 354 щылэжьэнущ.
— КъБ-м пульмонология унэт1ыныгъэм зыщрагъэубгъунущ.

Поделиться: