Радио КБР 10.00 kab — 2017.11.10 10:35
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий Бахъсэн къалэ округым лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ.
— Кавказсити проектыр ухуэн щ1адзэнущ.
— Вагъуэ мывэр къызэ1уахащ.
— Мэзкуу щыщ дайверыр Гуэл щхъуант1эм щагъуэтыжкъым.

Поделиться: