Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.30 10:35
— Налшык аропортым теухуа зэ1ущ1э К1уэк1уэ Юрий иригъэк1уэк1ащ.
— Профсоюзхэм я илъэс лэжьыгъэр къапщытэжащ.
— «Лъэрыжэхэр къоджэ» проектыр ик1эм ноблагъэ.
— Мини футболымк1э турнир.
— Тек1уэныгъэм папщ1э балищэ.

Поделиться: