Радио КБР 10.00 bal — 2018.02.09
— Айырыулагъа хазырлана.
— Карелия бла байламлыкъ жюрютюллюкдю
— Совет аскерле Афганистандан чыкъгъанлы 29-жыллыгъына эиришуле башлангандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: