Радио КБР 10.00 bal — 2018.01.18 10:32
— Республикада маданият юйлени къурулушлары андан ары барлыкъды.
— Эльбрус курорт Россейде алчыланы санындады.
— Жигит жерлешлерибизни саугъаларын туудукълары алгъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: