Радио КБР (09.04.2013: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-04-09/20130409_18_KAB.MP3] -Къэрал социальнэ политикэр гъэзэщ1эным, «2013-15 гъэхэм зи узыншагъэм сэкъат и1эхэр гъащ1эм жыджэру хэтын» республикэ программэм теухуауэ зэф1агъэк1 лэжьыгъэм щытепсэлъыхь зэ1ущ1э нобэ КъБ-м и Парламентым щызэхэтащ.
-Балигъ мыхъуахэм я 1уэхухэмк1э комиссэхэм я 1эщ1агъэл1хэм, социальнэ лэжьак1уэхэм семинархэр драгъэк1уэк1. (Тхьэгъэпсо Риммэ — Шэджэм куей администрацэм балигъ мыхъуахэм я 1уэхухэмк1э комиссэм и унафэщ1).
-«Адыгэ тхыдэм и л1эщ1ыгъуэхэм» ущриплъэж литературэ-макъамэ зэ1ущ1э нобэ Псыкуэд жылагъуэм и курыт еджап1эм щызэхэтащ. (Хъуажь Фахъри – зэхыхьэм кърихьэл1а, Тыркум щыпсэуа, иджы зи адэжь лъахэм къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъу).

Поделиться: