Радио КБР (09.04.2013: 10.00) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-04-09/20130409_10_KAB.MP3] -Ленинград областым и законодательнэ собранэм и л1ык1уэхэр ди республикэм лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1эщ.
-Сирие къэралыгъуэм зауэ къыщыхъуам къыхэк1ыу, абы къик1ыу Урысейм ц1ыху къригъэблэгъэфыныр т1ук1э нэхъыбэ хъуащ.
-Апрелым и 12 пщ1ондэ, Правительствэм и унэм щызэхэтынущ, къэрал шэсып1э зратыну мыинхэмрэ ику итхэмрэ хэрычэтыщ1э зэгухьэныгъэхэм и проектхэм щыхэплъэ зэ1ущ1эхэр.
-Урысейм топджэгумк1э и япэ дивизионным и зы зэ1ущ1эм хиубыдэу, «Спартак Налшык» — ым Астрахань и Волгарь командэр нобэ къригъэблэгъэнущ.

Поделиться: