Радио КБР 07.10 kab — 2018.06.14 8:58
-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь Рэмэдан мазэ лъап1эр и к1эм зэрынэблэгъам, апхуэдэуи и гугъу дощ1 Налшык дэт эколого-биологие центрым сабийхэм папщ1э щылажьэ лагерым. Нэтыным къыщопсалъэхэр: Дзасэжь Хьэзрэталий – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и тхьэмадэ; Бэрбэч Индирэ – Налшык дэт эколого-биологие центрым и егъэджак1уэ; Джэрыджэ Миланэ — «Здравушкэ» лагерым зыщызыгъэпсэху сабийхэм ящыщ.

Поделиться: