Радио КБР 07.10 kab — 2018.02.09
— Урысейм и Хэхак1уэ комиссэ нэхъыщхьэм хъыбарегъащ1э 1энат1эхэр УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зэрыхэтынум щытепсэлъыхь зэ1ущ1э нобэ щек1уэк1ынущ.
— Кавказ Ищхъэрэм и травматолог-ортопедхэм я щ1эныгъэ-практикэ конференц нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.
«Кабардинкэ» къафэмк1э къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну комитет зэхагъэуващ.
— Кавказ Ищхъэрэм и щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я инновацэ проектхэм я гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьа лэжьыгъэхэм щыщу нэхъыф1у къалъытахэм яхэтащ КъБКъУ-м и студентхэм ягъэхьэзырауэ проекти 5. (Ету Хьэжмухьэмэд – КъБКъУ-м и студент).

Поделиться: