Радио КБР 07.10 kab — 2015.11.20 9:06
— Нобэ сабийхэм я Дунейпсо махуэщ.
— Сабийхэм папщ1э «Намыс» реабилитацэ 1уэхщ1ап1эм нобэ телефон «занщ1э» ягъэлэжьэнущ. (ЗАПИСЬ: Къэрдэн 1эдэлби).
— Къ-Б правительствэм и унафэк1э, республикэ илъэсыщ1э псей жыгышхуэр егъэк1уэк1ыным декабрым и 25-м щ1адзэнущ.
— Щ1ымахуэ лъэхъэнэм ипэ къихуэу щ1алэгъуалэ зэгухьэныгъэ «Зигу къабзэхэм» хэтхэм ирагъэк1уэк1ынущ зэпеуэ. (ЗАПИСЬ: Къарэ Ратмир).
— КъБм и ц1ыхубэ артист Налшыч дэт музыкэмк1э театрым и солист Шэджыхьэщ1э Аслъэнби и творчествэм теухуа пшыхь нобэ ек1уэк1ынущ.

Поделиться: